Obchodní podmínky pro Game mastery


Všeobecné obchodní podmínky

platné pro obchodní spolupráci mezi podnikatelem Martin Černý - escapemania.cz (dále jen “Provozovatel”) a inzerenty portálu escapemania.cz (dále jen “Partner”)

Martin Černý – escapemania.cz

U Družstev 1013/7, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 87125323

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se vymezují následující pojmy:

Ceník - znamená příslušný ceník (nebo ceníky) Provozovatele, který upravuje výši Provize společnosti Provozovatele za plnění poskytnuté Partnerovi na základě smluvní dokumentace. Aktuální znění Ceníku tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek

Klient – znamená osobu, která si u Provozovatele zakoupila Vstupenku

Last minute vstupenka - znamená speciální druh Vstupenky, jejíž využití určuje Partner vypsáním termínů do Validátoru

Partner - znamená inzerent na portálu escapemania.cz

Poskytnutá služba – znamená služba poskytnutá Klientovi Partnerem, na základě předložení platné Vstupenky

Provize – znamená odměna Provozovateli za poskytnuté služby Partnerovi sjednané v těchto Všeobecných obchodních podmínkách

Provozovatel - znamená Martin Černý – escapemania.cz se sídlem U Družstev 1013/7, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 87125323

Smlouva - znamená smlouvu o spolupráci, kterou mezi sebou Provozovatel a Partner uzavírají okamžikem přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek Partnerem. Pro vyloučení pochybností platí, že obsah Smlouvy je tvořen pouze ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Validátor - znamená část internetové aplikace escapemania.cz, určené k ověřování platnosti Vstupenek a vedení záznamů o souvisejících finančních plnění. Aplikace je dostupná na adrese www.escapemania.cz po přihlášení.

Vstupenka - znamená poukázku vydávanou Provozovatelem opravňující Klienta čerpat služby Partnera za podmínek sjednaných v této smlouvě

Výplata - znamená finanční vypořádání závazků za Poskytnutou službu Klientům Provozovatele za zúčtovací období

Zlatá vstupenka - znamená speciální druh Vstupenky, který přijímá vícero Partnerů

Zúčtovací období – znamená stanovené časové období mezi dvěma Výplatami

II. PŘEDMĚT SPOLUPRÁCE

 1. (Prodej Vstupenek) Předmětem spolupráce na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek je povinnost Provozovatele prodávat služby Partnera formou zalistování her na portálu www.escapemania.cz a prodeje jeho služeb formou Vstupenek, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost Partnera hradit za poskytování těchto služeb Provize, které jsou blíže specifikovány v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Seznam a druh přijímaných Vstupenek do jednotlivých her je uvedený v Příloze č.1 a tvoří neoddělitelnou součást těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. (Reklama a prezentace Partnera) Partner má zájem o prezentaci svých služeb to za podmínek stanovených těmito Všeobecných obchodních podmínkách a povinnost Partnera hradit za poskytování těchto služeb Provize, které jsou blíže specifikovány v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost vedoucí k prodeji Vstupenek Klientům.
 2. Provozovatel se zavazuje zaplatit Partnerovi za službu, kterou Partner poskytnul Klientovi s platnou Vstupenkou.
 3. Provozovatel se zavazuje činnost dle Smlouvy provádět s vynaložením veškeré odborné péče, při respektování a ochraně obchodních zájmů a obchodního tajemství Partnera.
 4. Provozovatel se zavazuje poskytnout Partnerovi přístup do internetové aplikace escapemania.cz.
 5. Provozovatel není na základě Smlouvy pro Partnera povinen provádět jakékoliv jiné služby než ty, které jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkáchvýslovně popsány a jejichž poskytování je Smlouvou konkrétně sjednáno.
 6. Za služby poskytované Partnerům náleží Provozovateli dohodnutá Provize ve výši dle Ceníku. Provozovatel poskytne Partnerovi řádný daňový doklad.
 7. Provozovatel je oprávněn přerušit plnění povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy či takovéto plnění odložit, je-li Partner v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo je Partnerem Poskytnutá služba Klientem reklamována.
 8. Provozovatel je oprávněný umožnit prodej Vstupenek Partnera třetím stranám, se kterými naváže Provozovatel smluvní vztah.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

 1. Partner se zavazuje poskytnout své služby Klientům, kterým Provozovatel zprostředkoval prodej Vstupenky po celou dobu platnosti této vstupenky (obvykle 1 rok) a to ve standardní kvalitě a množství. Za poskytnutou službu vzniká Partnerovi nárok na Výplatu, kterou uplatní nahráním platného daňového dokladu (faktury) do Validátoru.
 2. V případě, že Partner prodává své vstupenky skrze portály třetích stran vyjma slevomatových portálů, musí být cena vstupenky na escapemania.cz stejná, jako nejnižší cena na těchto portálech. V případě, že Provozovatel zjistí jednání v rozporu s tímto odstavcem, je oprávněný jednostranně upravit ceny Vstupenek Partnera na nejnižší zjištěnou výši na ostatních portálech.
 3. Partner se zavazuje informovat Provozovatele o jakékoliv změně svých identifikačních údajů a okolnostech vylučujících možnost plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy e-mailem na adresu Provozovatele, a to nejpozději do 10 dnů od takové změny či okamžiku, kdy nastala daná okolnost.
 4. Partner se zavazuje učinit takové kroky, které povedou k zamezení možnosti zneužití Vstupenky, zejména zapisování a ověření platnosti Vstupenky ve webové aplikaci Provozovatele. Za škody způsobené nesprávným užíváním ověření platnosti Vstupenky nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
 5. Partner se zavazuje, že umístí Provozovatelem dodané propagační materiály: logo společnosti - samolepku informující o partnerství a využívaných službách escapemania na vstupní dveře provozovny, plakátek A4 a informaci o možnosti užití vstupenek včetně banneru na viditelné místo svého webu.
 6. Partner se zavazuje, že v případě prodeje stejného termínu vícero skupinám hráčů (Double-Booking)
  upřednostní vstupenku vydanou Provozovatelem.

V. VÝPLATA a PROVIZE

 1. Zúčtovací období začíná prvním dnem kalendářního měsíce a končí posledním dnem kalendářního měsíce.
 2. Partner je povinen za Poskytnuté služby v ukončeném Zúčtovacím období vystavit a nahrát do systému Provozovatele řádný daňový doklad skrze Validátor na www.escapemania.cz. Provozovatel poté doručí fakturu za provizi a případné ostatní náklady.
 3. Výplatu Provozovatel učiní do 14. dne následujícího kalendářního měsíce od doručení daňového dokladu bezhotovostně na účet Partnera uvedený Partnerem v systému Provozovatele.
 4. V případě, že mají strany vůči sobě vedené pohledávky, je Provozovatel oprávněn k jejich vzájemnému započtení, s nímž Partner souhlasí.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva se uzavírá v elektronické formě, a to okamžikem přijetí Všeobecných obchodních podmínek Provozovatele Partnerem na portálu escapemania.cz. Obě strany prohlašují, že se shodly na celém jejím obsahu.
 2. Jakékoliv změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je Provozovatel povinen Partnerovi bez zbytečného odkladu oznámit na emailovou adresu Partnera uvedenou při registraci. Tím není dotčeno právo smluvních stran změnit během smluvního vztahu své kontaktní údaje. Smluvní strany jsou povinny o takovéto změně informovat protistranu aktualizací informací v systému, a to nejpozději do 10 dnů od takovéto změny.
 3. Partner stvrzuje, že se s Všeobecnými obchodními podmínkami důkladně seznámil, rozumí jim a nepovažuje obsah žádného jejich ustanovení za pro sebe zvláště nevýhodný. Uzavřením Smlouvy vyjadřuje Partner vůli se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami řídit.

Příloha č 1. Ceník služeb ke dni 1.7.2018

Položka

Výše provize/poplatku

pozn.

Poplatek za zpracování platby při prodeji vstupenky

45 Kč

Provize za prodej vstupenky

10% z ceny vstupenky po odečtení všech poplatků

Modelový příklad výpočtu:
Cena vstupenky 1300 Kč.

Poplatek za zpracování platby 45 Kč.

Výše provize 10% z 1255 Kč = 125,50 Kč

Reklama na portálu escapemania.cz

dle individuálních podmínek